Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín POĽNOBLH, s. r. o., ŽdiarVytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpaduVytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola v obci Ratková z údajov roku 2018 vyčíslená percentuálnou hodnotou: 11,77.

To znamená, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu patrí do intervalu 10 < X < = 20 a sadzba za príslušný rok 2019 je číselne vyjadrená údajom: 12.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - FAGUS SR, s. r. o., HnúšťaVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - Predaj obytného domu súp. č. 213, hospodárska budova súp. č. 320, hospodárska budova súp. č. 321, k. ú. RatkováVytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu obce Ratková na rok 2019 s výhľadom do roku 2021Vytlačiť
 

Obec Ratková informuje, že dňa 09.11.2018 zverejnila návrh rozpočtu obce Ratková na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

Dokument k stiahnutiu je prístupný na tejto webovej stránke v sekcii "Povinné zverejňovanie - hospodárenie obce", alebo na nasledovnom linku:

https://www.obecratkova.sk/hospodarenie-obce.html


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Jozef Zrak SHRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stretégia BBK, verzia 1.2Vytlačiť
 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávy kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SPN 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obec Ratková, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona oznamuje verejnosť, že
do strategického dokumentu a oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, do 15 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín POĽNOBLH, s. r. o., ŽdiarVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 47

Aktuality - všeobecné oznamy

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.8.2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Ratková sa uskutoční dňa 9.8.2018 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ratkovej.


 
 

Oznam pre verejnosť - Upozornenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastovVytlačiť
 

V á ž e n í    o b č a n i a

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých občanov o dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

Na území okresu Revúca bolo v roku 2018 zaznamenaných 23 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 630 eur a uchránené hodnoty vo výške 84 000 eur. Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:  

1. Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Ak je nevyhnutné porasty vyčistiť, je možné suché porasty pohrabať na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti dospelých osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a spojovacími prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení spaľovania je potrebné vykonať uhasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.

2. Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

3. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru.

4. Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.

5. Upozorňujeme občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

6. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.

7.  Každý občan je povinný  bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní.

8. Upozorňujeme všetkých  občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní lesné porasty, že v § 14 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi podľa § 6b citovaného zákona o ochrane pred požiarmi. Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi  ukladá § 10 vyhlášky o požiarnej prevencii.     

Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení porušenia vyššie uvedených zákazov budú postupovať podľa § 61 a § 62 zákona o ochrane pred požiarmi,  podľa ktorého môže byť občan za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi postihnutý pokutou až do výšky 331 EUR, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo  trestnoprávnom konaní.


 
 
Položky 1-10 z 47

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 01.07.2018

webygroup
ÚvodÚvodná stránka