Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkev

ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Cirkevný zbor Ratková                          


ecav.pngEv. a. v. farský úrad,   
982 65 Ratková  

Zbor je administrovaný z Ratkovského Bystrého
Mgr. Miroslav Kerekréty 

Zborový dozorca:
Ivan Bakoš

www.ecav.sk


História ev. cirkvi Ratkovskej
 

O evanjelickej cirkvi v Ratkovej.
Prepis strojopisného konceptu, s podpisom: ThMgr Miroslav Synak, ev farár, adm.


Ak chceme poznať minulosť nášho národa, mali by sme sa usilovať v prvom rade poznať históriu svojho rodného kraja a ľudí, ktorí ju vytvárali. Generácie odchádzali, zostalo po nic h len to, čo vytvorili svojim duchom, svojou prácou.

                                                            RATKOVÁ
Starobylé mesto, ktoré vzniklo začiatkom 13.st. Podľa listinných záznamov z  r. 1413 sa spomína ako „poddanská obec“, ktorá patrila rodine Derencsényiovcov a pozdejšie rodine Koháryovcov. V 15 st.bola významným sídlom husitov. Od r.1504 bola známym okresným sídlom v Gemerskej župe a v roku 1769 bola známym okresným sídlom župy. Tu sa zachovali z rokov 1773-1786 Urbárske Investigácie z dôb tereziánskej regulácie. Po povýšení RATKOVEJ na kráľovské mesto, stala sa centrom kultúrneho života celého okolia počas minulých storočí. Osvietenské snahy sa prejavili založením Čitateľského spolku „Societas lectoria“, koncom 18. storočia, ako pobočky Čitateľskej malohontskej učenej spoločnosti. Rozkvitli tu remeslá a cechovníctvo. V r. 1814 založili zvláštny obchodný spolok „ORSÁG“ na vzájomnú pomoc medzi súkenníkmi.

Slovutný pán Samuel Bradovka, ev farár ratkovský v cirkevnej kronike uvádza: .....Roku 1817, dne 12. augusta držen jest v meste tomto generálny seniorálny konvent. Tento konvent zasadal v novovystavenom mestskom dome , v ktorom ešte mestský magistrát žiadne schôdze nedržal. Z tejto príležitosti magistrát jeden sud vína daroval pre účastníkov tohto konventu. Potrebné mäso a iné potraviny darovala pani Latináková a z čiastky cirkevníci z Ratkovej a z fílií. Na tento čas bol rychtár Matej Bachát a Matej Koren vicerychtár.

Andreas Schmál ev. farár ratkovský a senior gemerský vo svoješj pamätnej knihe, ktorú založil v roku 1756. Krásnym úhľadným písmom písaná táto kniha svedčí o vzdelanosti a učenosti pisateľa. Ako aj sám uvádza na titulnej strane, že mnoho práce mu dalo, kýmto všetko popísal. Pamätnú knihu cirkevnú zadelil na 11 hláv. Najviac sa zmieňuje o cirkvi a budovách cirkevných čo je samozrejmé.

 evanjel kostol ratkova vysoka veza.jpg          evan kostol nizka veza ratkova.jpg  Cirkev ratkovská roku 1594 prijala artikule bratstva gemerského, ako to svedčí protokol z roku 1596 v Muráni písaný. Predtým naši predkovia boli husiti a po reformácii a pre veľké prenasledovanie osady stali sa evanjelikmi. Na ten čas patrili ku ratkovskej cirkvi nasledujúce osady: Bystré, Filiar, Grlica, Ploské, Krokava, Suchá, Lipovec, Repište,Rovné, a polovica Potoku.
Roku 1596 vykonal vizitáciu v tejto cirkvi Johanes Rimanoviáni kazateľ muránsky a na ten čas senior. Mestečko zotrvalo menovanými cirkvami filialnými dosť dlho, nakoľko jednota táto je potvrdená kňazom Samuelom Severínim, rychtárom mesta Jánom Sitárom a viacerými občanmi mesta.
Roku 1636 jednota sa rozpadla bez pochyby príčinou kňaza Simona Dubéciusa. Bystré, Filier, Grlica, a Krokava, sa odtrhli od cirkvi ratkovskej a založili samostatnú cirkev bystransku pričinením novovyvoleného kňaza Gregora Lányi.
Roku 1636 Lipovec a čiastka Potoka sa ku drienčanskej cirkvi pripojili. Rovné sa tiež pripojilo ku cirkvi brádňanskej v roku 1860. Od tohto času cirkev ratkovská zotrvala so svojimi fíliami až do dnešných čias. 

Chrám cirkvi ratkovskej je veľmi starého pôvodu. Husiti v tom čase opanovali celú stolicu gemerskú. Stavali chrámy a na rozdiel od pápežských (katolíckych) kostoly ozdobili kalichmi. Na našom chráme tiež vidíme husitský symbol. Pred nepriateľom chránili kostoly tým, že ich ohradili pevným múrom. Pri našom chráme tiež vidíme pevný múr z doby husitskej. Ovšem tento kostol z doby husitskej je tretina z celého kostola. Naši veriaci stále stavali k nemu, rozširovali, ozdobovali a zaopatrovali všetkým potrebným.

Kostol v roku 1692 vyhorel, takže okrem murovanej svätyne nič neostalo. Za tri roky po ohni boli lavice, chór, oltár znovu postavené a umiestené v chráme. Zasklepený bol v roku 1704. V tom čase bol kňazom Michal Kevický, rektor Ján Hodikius, richtár Pavel Havaš, ako to bolo na múre vypísané na ten čas. Cirkev zo dňa na deň vzrastala početne. Kostol sa rozširovať nedal, lebo to nebolo dovolené, preto ho cirkevníci vnútorne ozdobili.. Kazateľnicu postavili v roku 1752. Náklady znášal horlivý ev. hlavný inšpektor Dražkóci.

Oltár bol postavený v r 1753.

ev kostol oltar ratkova.jpg            evanjel kostol ratkova oltar.jpg

Roku 1754 vo februári nový organ postavil výborný bystrický majster Martin Podkonický za 500 zlatých. Mal 12 mutácií, registrov. Starý organ bol odpredaný pilianskej cirkvi.. Tieto vnútorné práce boli urobené za účinkovania p. seniora Andreja Schmála pisateľa týchto  udalostí.
                                                                            kostol ratkova organ.png


Veža bola postavená spolu s chrámom a síce na západnej strane.
Zvony sa tiež roztopili počas ohňa v r 1692. Po ohni boli kúpené nové zvony a to 3 kusy.

R 1785 bola vystavaná nová veža oddelene od kostola a to na východnej strane nákladom 2000 zl. Tento náklad znášala obec (mesto). V tom čase boli umiestnené vo veži aj hodiny, ktoré až do dnes slúžia verejnosti. Od tých čias vidíme pri kostole dve veže. Jedna oddelená, ktorú pre bezpečnosť vystavali naši predkovia a druhá tzv. „kalkatúren“s nízkou jednoduchou strechou.

Služby božie sa mohli nehatene odbavovať až do roku 1827, keď veľký požiar vypálil celé mestečko. Zvony zachránil jeden odvážny muž menom Ján Korenčík, ktorý s pomocou sušianských obyvateľov vyšiel na horiacu vežu a uhasil oheň.

Najprv kostol dala pokryť cirkev, aby múry nerozmokli. K tomu cieľu si vypožičala 5000 zlatých z Revúcej na 6% úrok. Cirkev začala zbierať milodary po celej krajine. Vežu pokryli dočasne doskami. Keď bola z vonku oprava hotová začalo sa opravovať vo vnútri. Veriaci vo veľkom ochotne prispievali, pravda ponajviac prácou, lebo peniaze ani sami nemali, nakoľko boli požiarom ožobračení.

Drienčanské panstvo dalo zadarmo drevo a vápno. Mesto Brezno tiež dalo zadarmo stavebné drevo . Doprava ale bola drahá, ako sa o tom pán farár Bradovka zmieňuje. Nielen muži, ale aj ženy sa všemožne snažili, aby chrám ozdobili 

R 1830 magistrát mesta obdaroval cirkev organom, ktorý bol zakúpený v Jelšave od rím.kat. cirkvi. Dňa 27 júna sa organ ozval z príležitosti 300. výročia ev.a.v. viery. V tom istom roku bola postavená aj kazateľňa nákladom súkeníckého cechu. Nasledujúceho roku boli zhotovené lavice stolárskym majstrom Danielom Ružičkom.
R. 1836 boli umiestnené v kostole dva svetáre-lustre, ktoré darovali cechy. Dobudovaný  a úplne vystrojený kostol po 11 rokoch od vyhorenia bol v  
R. 1838 dňa 22 júla posvätený. Posviacku previedol superintendent, tisovský  farár Pavel Jozeffy za prítomnosti veľkého množstva ľudí. Radosť bola veľká, ktorá sa nedá opísať.
R. 1842 cirkev dala vyhotoviť nový organ Ondrejom Czimerom z Levoče za 2300 zlatých.Vyladený bol v rokoch 1857 a 1903.
R. 1866 bola strecha veže nanovo zafarbená
R. 1888 kostol bol znovu pokrytý šindľami..
R. 1913 bol kostol znova pokrytý eternitom a vybielený za 2300 zlatých
R. 1917 počas vojny rekvirovali a odviezli dva zvony ako aj píšťaly z organa s dvoma mutáciami na vojnové ciele.

  zvony do kostola ratkova.png
Po vojne boli zvony znova zadovážené
  z Nových Dvorov v  r. 1925

  

OSOBNOSTI
Pôsobiace v Ratkovej.

Matúš Roškovecius (Roschovitus, Lutiilenus) Farár, autor žalospevov z protitureckých a protihabsburských bojov; Zpustatěnie uhorskej země pod Turky. In:Kollár Ján: Národnie spievanky, Budapešť 1835. Pieseň o bídnej krajine.
Andrej Schmal, (Šmál) 1706 Necpaly-1766 Ratková, Farár, konsenior, historik.
Michal Semian 1741 Vradište- 1812 Pezinok, Rektor v Ratkovej Autor piesnív Micchalom Institórisom vydanej reedícii Tranovského kancionála 1787. Osvietenský vedec, spisovateľ. Pripravil vydanie „Biblia sacra“ Bratislava 1787.
Šulek Augustín 1820 Čierny Potok- 1890 Ratková. Národný buditeľ, pedagogický teoretik.„Náhľady o tom, dľa ktorých pravidiel by sa mali vyššie evanj. Školy v Uhorsku a zvlášť v superintendencii potisskej, podľa ministerského návrhu usporiadať (1852)

  

OSOBNOSTI.
Rodáci z Ratkovej

Samuel Belányi, maliar, revolučný dôstojník slov. gárd. Z r. 1848-49.
Ľudovít Andrej Gall, 30.8.1822, Štúrovec, národný buditeľ, zberateľ slovenských národných piesní.
Cyril Gallay 13.3.1857, básnik spisovateľ a prekladateľ kníh pre mládež. Zomrel 18.3.1913 v Senici.
Izabella Textórisová 16.3.1866 prvá slovenská botanička, autorka unikátneho „Herbária Textóris“. Zomrela 12.9.1949 v Krupine.
Daniel Bachát (pseud. Miloslav Dumný) nar. 18.6.1840 zomrel 13.4.1906 v Budapešti. Teologické štúdiá Prešov, Viedeň, farár v Pribyline,, v Pešti,senior, biskup banského dištriktu 1905. Prekladateľ. R. 1891 podpredseda Lutherovej spoločnosti. 1905 Predseda Uhorskej protestantskej literárnej spoločnosti. Vydal 10 kázní. Spisovateľ. Zbožné zvuky, budapešť 1885.Čím je a co chce Lutherov spolek? Budapešť 1899 Dlhoročný člen Zpěvníkovej základiny, obstarával nové vydania a viedol korektúru náb. kníh a spisov vydávaných anglickou biblickou spoločnosťou. Kráčal v šľapajach svojho predchodcu Jána Kollára. Hmotne priviedol zbor k rozkvetu. Pričinil sa o o veľkolepú stavbu nazvanú „Lutherov dom i dvor“ – čo vzbudilo veľkú závisť u neprajníkov.

Pri kostole je kamenná mohyla a pamätná tabuľa na počesť rodáka odhalená pri 100 výročí jeho narodenia r. 1940. Jeho pamiatka ostane v srdciach ratkovanov, ale i blízkych Gemerčanov stále živá.

Poznámka.
Prepísal Vojtech Bradovka 29. novembra 2005 podľa strojopisného konceptu   Autor:  ThMgr Miroslav Synak, ev farár, adm.

Fotografie zapožičala p. Ida Miklušičáková- Bradovková


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 01.07.2018

webygroup
ÚvodÚvodná stránka