Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trvalý a prechodný pobyt

Trvalý a prechodný pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce
Odhlásenie z trvalého pobytu
Zrušenie trvalého pobytu
Zrušenie prechodného pobytu
Predčasné skončenie prechodného pobytu

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony), 
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú, 
 • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Tlačivá na stiahnutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najmenej 90 dní a najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Tlačivá na stiahnutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte

 

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Tlačivá na stiahnutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá
  k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomc,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu.

Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu. 

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte

 

Zrušenie prechodného pobytu

Ohlasovňa pobytu zruší prechodný pobyt: 

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie prehodného pobytu

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 

Predčasné skončenie prechodného pobytu

Občan je pri predčasnom skončení prechodného pobytu povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz, občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky,
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu/.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný tuto skutočnosť ohlásiť.

Vybavuje: Ing. Štefánia Bukovicsová, telefón: 047/549 11 02,
e-mail: podatelna@obecratkova.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku


 

Tlačívá - dokumenty na stiahnutie

Tlačivá - dokumenty na stiahnutie

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 01.07.2018

webygroup
ÚvodÚvodná stránka